Ochrana osobných údajov

NOVÉ PODMIENKY PLATNÉ OD 25.5.2018 (v súlade s nariadeniami GDPR)
 
I. Úvodné ustanovenia
1. Pre potreby týchto Zásad sa rozumie:
 
Prevádzkovateľom Jan Weczerek, sídlom Trnávka 248, Trnávka, 742 58, IČO 88042651
Osobnými údajmi meno a priezvisko, obchodná firma, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, doručovacia adresa, IP adresa, cookies, identifikačné číslo podnikajúce fyzické osoby a daňové identifikačné číslo podnikajúce fyzické osoby, informácie o dosiahnutí veku 16 rokov
2. Prevádzkovateľ e-shopu gombikymanzetove.eu ako správcu Osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu práv Účastníka (ako je tento definovaný nižšie) súvisiacich so spracovaním jeho Osobných údajov.
 
3. Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi
 
Zákon o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb.,
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "nariadenie")
Zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti č. 480/2004
Zákon č. 563/1991 Zb. O účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, prípadne v súlade s ďalšími právnymi predpismi
4. Účastník je fyzickou osobou, podnikajúce i nepodnikateľ, ktorá nakupuje od Prevádzkovateľa tovar a služby.
 
5. Prevádzkovateľ je fyzickou osobou, ktorá prevádzkuje tento internetový obchod za účelom predaja tovaru koncovému zákazníkovi. V súvislosti s vyššie uvedeným dochádza k spracúvaniu Osobných údajov:
 
v rozsahu v akom boli poskytnuté v súvislosti s objednávkou produktov a / alebo služieb Prevádzkovateľa, resp. v rámci rokovaní o uzavretí zmluvy s Prevádzkovateľom, ako aj v súvislosti s uzatvorenou zmluvou;
na účel / účely uvedené nižšie v čl. II
II. Účely a doby spracovania Osobných údajov
1. Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje pre nasledujúce účely:
 
a) Plnenie zmluvy, prípadne iného záväzku, a poskytovanie služieb:
 
Osobné údaje budú spracovávané po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom, a to za účelom uzavretia zmluvy, ako aj po dobu trvania zmluvného vzťahu.
b) Splnenie právnej povinnosti (najmä účtovné, daňové a archivačné, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdom):
 
daňový doklad bude uchovaný 10 rokov od ukončenia zmluvy: Za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú Osobné údaje ďalej spracovávané a uchovávané po dobu 10 rokov od roku nasledujúcom po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom.
plnenie povinností v súvislosti s uplatnením práv z chybného plnenia, poskytnutia súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdu: Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje zákazníka, údaje o tovare a údaje z komunikácie medzi zákazníkom po dobu 4 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar
 
c) Oprávnené záujmy Prevádzkovateľa, ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa:
 
účinná obhajoba v prípade sporu. Doba spracovania sa tu stanovuje na 4 roky od uplynutí záručnej doby na tovar a predlžuje sa o dobu, po ktorú je spor
Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je ďalej zasielanie obchodných oznámení (plošných ponúk i individuálnych ponúk) v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb., O niektorých službách informačnej spoločnosti a v súlade s bodom 47 Nariadenie, ak Prevádzkovateľ získal podrobnosti elektronického kontaktu v súvislosti s predajom tovaru a služieb Účastníkovi.
d) Marketingové a obchodné ponuky služieb Prevádzkovateľa:
 
Plošné zasielanie obchodných ponúk produktov a služieb: zasielanie všeobecných reklamných oznámení bez zacielenie na konkrétnu skupinu adresátov. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky.
Individuálne ponuka: zasielanie reklamných oznámení po zhodnotení niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k fyzickej osobe. Prevádzkovateľ nevykonáva profilovanie v súlade s čl. 22 Nariadenia, keďže nejde o automatizované spracovávanie, ale ručné tvorbu individuálnych ponúk. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky.
Zasielanie dotazníkov Heureka - overené zákazníkmi: zasielanie dotazníkov Heureka za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb zákazníkom. Prevádzkovateľ v rámci hodnotenia spokojnosti a iných prieskumov prenáša osobné údaje v rozsahu a e-mailová adresa treťom strane - ďalšiemu správcovi - spoločnosti Heureka Shopping s.r.o. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky. (Tu je nutný výslovný súhlas Účastníka).
Cookies: krátke textové súbory generované webovým serverom a ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača. Rozlišujú sa dva typy. V prvom rade sú to cookies potrebné na zabezpečenie fungovania a analýzu webu (uskutočnenie prenosu elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, s použitím týchto cookies nemožno vysloviť nesúhlas). Ďalej ide o cookies, ktoré hodnotia niektoré osobné aspekty vzťahujúce sa ku konkrétnej fyzickej osobe. S použitím druhého typu cookies musí Účastník vysloviť súhlas. Doba spracovania je v tomto prípade 3 roky.
Na účely re-marketingu sú odovzdávané cookies iným spracovateľom iba v prípade, že u nich bol udelený súhlas na tento účel, a to s expiračné dobou maximálne 540 dní. Ak dôjde k odobratiu súhlasu s reklamnými cookies, nie je technicky možné už raz odovzdanú cookies u spracovateľa ihneď odstrániť. Na odstránenie cookies u spracovateľa dôjde automaticky po uplynutí expiračnej doby. Okamžitým riešením pre zamedzenie re-marketingových aktivít spracovateľom je zmazanie cookies z prehliadača.
III. Ochrana osobných údajov a informácie o spracovaní
1. Pokiaľ Účastník neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom a / alebo mu poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu Prevádzkovateľa.
 
2. Po uplynutí lehôt uvedených v článku II. Prevádzkovateľ Osobné údaje vymažú alebo anonymizujú.
 
3. Účastník je povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné Osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov je zodpovedný Účastník. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.
 
4. Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovávanie.
 
5. Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje Účastníka tretím osobám, a to za nasledujúcimi účely: dokončenie objednávkového procesu, doručenie tovaru, zasielanie obchodných oznámení, hodnotenie spokojnosti zákazníka, poskytovanie spotrebiteľského úveru, služby zákazníckej podpory, poskytovanie poistných produktov, vybavovanie reklamácií, registrácia nového zákazníka.
 
6. Osobné údaje sú a budú spracovávané v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom.
 
IV. Práva Účastníka súvisiace so spracovávaním
1. Práva Účastníka v súvislosti s ochranou osobných údajov:
 
požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho Osobným údajom;
na opravu poskytnutých Osobných údajov;
na vymazanie poskytnutých Osobných údajov;
na obmedzenie spracovanie Osobných údajov;
podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.
Právo na prenos osobných údajov na iného správcu
Právo namietať proti spracovaniu osobných údajov
 
2. Účastník môže svoje práva podľa ods. 1 tohto článku uplatniť prostredníctvom odkazu uvedeného v pätičke e-mailu zaslaného zo strany Prevádzkovateľa alebo žiadostí na adrese shopyx@seznam.cz alebo v prípade registrovaného zákazníka v zákazníckej sekcii na webových stránkach e-shopu.
 
3. Práva podľa ods. 1 tohto článku písm. c) a d) nie je možné uplatniť v rozsahu a na účely uvedené v čl. II ods. 1 písm. a), b) a c) s výnimkou bodu ii) písm. c) čl. II, kedy je možné uplatnenie všetkých práv uvedených v ods.
 
4. V prípade, že by sa Účastník domnieval, že Prevádzkovateľ vykonáva spracovanie jeho Osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú Osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
 
požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie, a to e-mailom na adresu shopyx@seznam.cz
namietať proti spracovaniu a požadovať e-mailom zaslaným na adresu shopyx@seznam.cz, aby Prevádzkovateľ zabezpečil odstránenie takto vzniknutého stavu (napr. blokovaním, vykonaním opravy, doplnením alebo likvidáciou osobných údajov). Prevádzkovateľ o námietke bezodkladne rozhodne a informuje Účastníka. Ak nevyhovie Prevádzkovateľ námietke, má Účastník právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie Účastníka obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.
5. Ak uplatní Účastník právo podľa tohto článku, je Prevádzkovateľ povinný odpovedať do 30 dní od prijatia žiadosti
 
6. Prijatie žiadosti o uplatnení práva z článku IV., Bodu 1 a) a f) je možné iba prostredníctvom dátovej správy alebo listom s úradne overeným podpisom na adresu sídla spoločnosti. Súčasťou žiadosti je potrebné uviesť e-mailovú adresu, na ktorú bude potom zaslaný overovací e-mail na potvrdenie totožnosti žiadateľa.
 
7. Ak Účastník uplatní niektoré z práv z článku IV., Odsek 1, má Prevádzkovateľ právo žiadať preukázanie totožnosti Účastníka. Žiadosť o prístup k osobným údajom tak musí byť zaslaná z e-mailovej adresy žiadateľa. Ak bude žiadosť podaná inou formou, či z inej e-mailové adresy, má Prevádzkovateľ právo požadovať dodatočné overenie formou odpovede na overovací e-mail. V prípade, keď žiadateľ nepreukáže svoju totožnosť do 14 dní od zaslania verifikačného e-mailu, nebude jeho žiadosť na uplatnenie práv z článku IV., Odsek 1 prijatá.
 
8. Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade opakovanej a neopodstatnené žiadosti o poskytnutie fyzické kópie spracúvaných Osobných údajov účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady s tým spojené.
 
V. Záverečné ustanovenia
Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Účastníkom a Prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy.
Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (www.uoou.cz).
Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 25. 5. 2018
Ďalšie obyčajná doplnenie:
Aby sme Vám mohli ponúknuť naše služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje. Rešpektujeme Vaše súkromie, a tak sa snažíme množstvo týchto údajov minimalizovať na tie najnutnejšie a údaje chránime pred zneužitím. Naša práca s osobnými údajmi plne podlieha zákonným normám, najmä zákonu o ochrane osobných údajov.
 
Osobné údaje.
 
Od Vás ako zákazníka, fyzickej osoby musíme pri nákupe požadovať tieto údaje: meno a priezvisko, úplnú poštovú adresu, telefonické spojenie, e-mailovú adresu. Tieto údaje sú potrebné k Vašej identifikácii, ku komunikácii s Vami, k realizácii predaja tovaru a zaúčtovanie Vašej platby za tovar. Pokiaľ nakupujete ako firma potrebujeme naviac adresu sídla firmy, IČO a DIČ.
Údaje o Vašej činnosti.
 
Údaje o Vašich nákupoch, reklamáciách a ďalšej Vašej činnosti v našom internetovom obchode majú tiež dôverný charakter a podliehajú rovnakým bezpečnostným pravidlám ako práca s osobnými údajmi.
Zhrnutie.
 
Všetky dáta, ktoré o Vás a Vašich nákupoch získame, chránime pred zneužitím, nikomu inému neposkytujeme (okrem spoločností zaisťujúce špedičné služby alebo platobný styk, ktoré obdržia nevyhnutné minimum informácií o zákazníkovi, potrebné pre bezproblémové vybavenie konkrétnej objednávky) a slúžia len ku kvalitnému poskytovaniu našich služieb. Vyhradzujeme si právo využiť Vaše údaje k zasielaniu informácií o zľavách, novinkách a ďalších marketingových aktivitách. V každom takto zaslanom e-mailu je návod, ako nám jednoducho oznámiť že si toto neprajete a takéto používanie nám zakázať. Rovnako máte právo kedykoľvek nám písomne ​​oznámiť akékoľvek zmeny, doplnenie, žiadosť o zlikvidovanie všetkých Vašich osobných údajov, ktoré ste nám predtým poskytli.
Váš súhlas.
 
Používaním nášho internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním osobných údajov v uvedenej miere a súhlasíte s vyššie uvedenými pravidlami.
Neoriginálne so zľavou 90%

Sme overení tisíckami zákazníkov za viac ako 10 rokov na trhu!

RYCHLÝ KONTAKT

Skúste ešte tyhle odkazy